Đại Thừa của Đạo Phật Nguyên Thủy (mục lục Sách) - Tác giả: Pa Auk Sayadaw


Theo  truyền thống Phật-giáo Thượng Toạ Bộ (Therāvāda) có ba loại giác ngộ (bodhi). Đó là: Toàn Giác hay Chánh Đẳng Giác (sammāsambodhi), Độc Giác (Paccekabodhi) và Thinh Văn Giác (sāvakabodhi). Thinh Văn Giác (sāvakabodhi) còn được chia ra thêm thành ba loại: Tối Thượng Thinh Văn Giác (aggasāvakabodhi) như sự giác ngộ của Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sāriputta) và Mục-kiền-liên(Mogallāna), Đại Thinh Văn Giác (mahāsāvakabodhi) như sự giác ngộ của Tôn-giả Đại Ca-diếp(Mahākassapa) và Tôn-giả Ananda,  và Thường Thinh Văn Giác (pakatisāvakabodhi). Thời Đức Phật có tám mươi vị đại đệ tử kể cả Tôn-giả Xá-lợi-phất (Sāriputta) và Mục-kiền-liên (Mogallāna). Ngày nay không còn các vị tối thượng đệ tử và đại đệ tử nữa, mà chỉ còn các vị đệ tử thường mà thôi. Một người muốn tự mình giải thoát có thể, tuỳ theo ước nguyện của mình, thành tựu mục đích ấy qua sự chứng đắc một trong ba loại giác ngộ vừa kể.


Ở đây, tôi sẽ đưa ra một số giải thích về các pháp ba-la-mật (pāramīs) dành cho những người đang nhiệt tâm dự phần vào việc thực hành cỗ xe lớn đưa đến giác ngộ - Cỗ Xe Đại Giác(Mahābodhiyāna) - nhằm giúp cho sự thiện xảo của họ trong việc tích tạo các điều kiện tiên quyết cho sự giác ngộ được tốt hơn. Muốn luận bàn chi tiết các pháp ba-la-mật, chúng ta phải xem xét mười sáu phương diện của ba-la-mật sau:
 1. Thế nào là ba-la-mật (pāramīs)?
 2. Chúng được gọi là ba-la-mật theo nghĩa gì?
 3. Có bao nhiêu pháp ba-la-mật?
 4. Trình tự của các pháp ba-la-mật?
 5. Gì là đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của các ba-la-mật (pāramīs)?
 6. Gì là những điều kiện căn bản của ba-la-mật?
 7. Gì là sự ô nhiễm của của chúng?
 8. Gì là sự trong sạch của chúng?
 9. Gì là những đối nghịch của chúng?
 10. Làm thế nào để thực hành chúng?
 11. Làm thế nào để phân tích chúng?
 12. Làm thế nào để tổng hợp chúng?
 13. Chúng được hoàn thành nhờ phương tiện gì?
 14. Để hoàn thành các pháp ba-la-mật này đòi hỏi phải tốn bao nhiêu thời gian?
 15. Những lợi ích mà chúng đem lại?
 16. Quả của các ba-la-mật này là gì?Mục lục

Đại Thừa của Đạo Phật Nguyên Thủy (Phần 1) - Tác giả: Pa Auk Sayadaw

1. Thế nào là Ba-la-mật (Pāramīs)

2. Các pháp này được gọi là Ba-la-mật theo
nghĩa gì 


3. Có bao nhiêu pháp Ba-la-mật

4. Gì là trình tự của các pháp Ba-la-mật 

5. Thế nào là những đặc tính, nhiệm vụ,
sự thể hiện và nhân gần của các Ba-la-mật
6. Thế nào là những điều kiện căn bản cho Ba-la-mật
       
Đại nguyện
       . Đại bi và phương tiện thiện xảo trí
       . Phật Địa hay bốn nền tảng để Đắt thành Phật
       . Mười sáu khuynh hướng tâm
 
7. Hỏi và Đáp

Đại Thừa của Đạo Phật Nguyên Thủy (Phần 2) - Tác giả: Pa Auk Sayadaw

1. Bố thí Ba-la-mật
2. Giới Ba-la-mật
3. Xuất gia Ba-la-mật
4.  Trí tuệ Ba-la-mật
5. Tinh tấn Ba-la-mật
6.  Nhẫn nại Ba-la-mật
7. Chân thật Ba-la-mật
 8. Quyết định Ba-la-mật
 9. Tâm từ Ba-la-mật
        
Tâm Từ của Đức Phật

 10.  Xã Ba-la-mật
 Hỏi và Đáp

Đại Thừa của Đạo Phật Nguyên Thủy (Phần 3) - Pa Auk Sayadaw

1. Những yếu tố nào làm ô nhiễm các Ba-la-mật
2. Những yếu tố nào làm trong sạch các Ba-la-mật
3. Những yếu tố nào đối nghịch với các Ba-la-mật
4.Thế nào là phương pháp thực hành chi tiết các Ba-la-mật
5. Ngoại tài thí được làm như thế nào ?
6. Nội tài thí được làm như thế nào ?
7. Hai  mục đích của bố thí
8. Thí vô uý
9. Thí Pháp
10. Giới Ba-la-mật được hoàn thành như thế nào?
11. Vị bồ tát giử giới kiêng tránh như thế nào ?
12. Vị Bồ Tát giử giới thực hành( các trì giới) như thế nào ?
13. Xuất gia Ba-la-mật được hoàn thành như thế nào ?
14. Trí tuệ Ba-la-mật được hoàn thành như thế nào?
15. Văn tuệ ( trí tuệ phát sanh do nghe)
16. Tư tuệ (trí tuệ phát sanh do suy luận)
17. Tu tuệ ( trí tuệ phát sanh do tu tập)
18. Tinh tấn và các Ba-la-mật khác được hoàn thành như thế nào ?
19. Các Ba-la-mật được phân tích như thế nào ?
20. Những yếu tố để hoàn tất các Ba-la-mật  là gì?
21. Thời gian đòi hỏi để hoàn thành các Ba-la-mật là bao lâu ?
22. Ba loại Bồ Tát
23. Không thể chứng Phật quả sớm hơn
24. Những lợi ích có được từ các Ba-la-mật này là gì ?
25. Gì là quả của Ba-la-mật ?
26. Hỏi và đáp
----------------o0o-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét