TRÚ XỨ CỦA VỊ TỲ KHƯU - Sakunagghi Sutta (The Hawk – Kinh Chim Ưng) - Song ngữ Việt Anh

TRÚ XỨ CỦA VỊ TỲ KHƯU
———————————————
Tương Ưng B Kinh – Samyutta Nikaya
Sakunagghi Sutta
The Hawk – Kinh Chim Ưng
“Once a hawk suddenly swooped down on a quail and seized it. Then the quail, as it was being carried off by the hawk, lamented:
ung-cut
Xưa kia có một con chim ưng bất ngờ sà xuống và quắp lấy con chim cút. Trong lúc bị chim ưng nhấc mang đi, chim cút than vãn rằng:
‘O, just my bad luck and lack of merit that I was wandering out of my proper range and into the territory of others! If only I had kept to my proper range today, to my own ancestral territory, this hawk would have been no match for me in battle.’
“Ôi, thật là xui xẻo và kém phước! Ta đã rong ruổi khỏi địa phận của mình và đi vào lãnh địa của kẻ khác. Giá như ta vẫn ở trong địa phận của mình, trong trú xứ của tổ tiên mình, thì chim ưng này chẳng xứng là đối thủ của ta.”
“‘But what is your proper range?’ the hawk asked. ‘What is your own ancestral territory?’
Con chim ưng liền hỏi: “Lãnh địa của ngươi là gì? Trú xứ của tổ tiên ngươi là gì?”
“‘A newly plowed field with clumps of earth all turned up.’
“Là cánh đồng mới cày xong với những luống đất được lật xới.”
“So the hawk, without bragging about its own strength, without mentioning its own strength, let go of the quail. ‘Go, quail, but even when you have gone there you won’t escape me.’
Thế rồi con chim ưng ỷ lại vào sức mạnh của mình, chẳng do dự với sức mạnh của mình nên đã thả con cút ra: “Đi ngay, con cút kia, nhưng ngay cả khi ngươi đến đó rồi, ngươi cũng không thoát được ta.”
“Then the quail, having gone to a newly plowed field with clumps of earth all turned up and climbing up on top of a large clump of earth, stood taunting the hawk, ‘Now come and get me, you hawk! Now come and get me, you hawk!’
Thế là con cút chạy đến nơi cánh đồng mới cày với những tảng đất đều đã được xới lên. Nó leo lên đứng trên chóp của một tảng đất to nhất và trêu thách với con chim ưng: “Nào hãy tới đây và bắt ta đi chim ưng! Nào hãy tới đây và bắt ta đi chim ưng!”
“So the hawk, without bragging about its own strength, without mentioning its own strength, folded its two wings and suddenly swooped down toward the quail. When the quail knew, ‘The hawk is coming at me full speed,’ it slipped behind the clump of earth, and right there the hawk shattered its own breast.
Thế rồi con chim ưng ỷ lại vào sức mạnh của mình, chẳng do dự với sức mạnh của mình, xếp hai cánh lại và bất thần lao xuống chộp con cút. Khi con cút nhận biết con chim ưng đang lao nhanh đến bắt mình, nó bèn lách vào sau một tảng đất, và ngay tức khắc con chim ưng bị vỡ ngực.
“This is what happens to anyone who wanders into what is not his proper range and is the territory of others.
Điều có thể xảy ra đối với bất của ai lang thang vào những nơi không phải lãnh địa của mình mà là trú xứ của kẻ khác.
“For this reason, you should not wander into what is not your proper range and is the territory of others. In one who wanders into what is not his proper range and is the territory of others, Mara gains an opening, Mara gains a foothold. And what, for a monk, is not his proper range and is the territory of others? The five strands of sensuality. Which five?
Này các Tỳ Khưu, vì lý do này, các ông không nên lang thang vào nơi nào không phải lãnh địa của các ông mà là trú xứ của kẻ khác. Đối với người nào lang thang vào nơi không không phải lãnh địa của mình mà là trú xứ của kẻ khác thì Ác Ma sẽ có được lối mở, Ác Ma sẽ có được chỗ đứng. Và đối với một Tỳ Khưu, thế nào là không phải lãnh địa của mình mà là trú xứ của kẻ khác? Đó là năm món dục lạc. Thế nào là năm?
-Forms cognizable by the eye — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
-Sounds cognizable by the ear…
-Aromas cognizable by the nose…
-Flavors cognizable by the tongue…
-Tactile sensations cognizable by the body — agreeable, pleasing, charming, endearing, fostering desire, enticing.
These, for a monk, are not his proper range and are the territory of others.
1- Các hình sắc được nhận biết bởi mắt – đồng thỏa, hài lòng, quyến rũ, khả ái, kích thích, hấp dẫn.
2- Âm thanh được nhận biết bởi tai…
3- Mùi được nhận biết bởi mũi…
4- Vị được nhận biết bởi lưỡi…
5- Xúc giác được nhận biết thân – đồng thỏa, hài lòng, quyến rũ, khả ái, kích thích, hấp dẫn.
“Wander, monks, in what is your proper range, your own ancestral territory. In one who wanders in what is his proper range, his own ancestral territory, Mara gains no opening, Mara gains no foothold. And what, for a monk, is his proper range, his own ancestral territory? The four frames of reference. Which four? There is the case where a monk:
Này các Tỳ Khưu, hãy dạo chơi trong nơi nào là lãnh địa của các ông, là trú xứ của tổ tiên của các ông. Ác Ma sẽ không có lối mở, Ác Ma sẽ không có chỗ đứng. Và đối với một Tỳ Khưu, thế nào là trú xứ của tổ tiên mình? Đó là Bốn Niệm Xứ.
Thế nào là bốn? Như thế này đây các Tỳ Khưu:
He remains focused on the body in & of itself — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.
He remains focused on feelings in & of themselves…
He remains focused on mind in & of itself…
He remains focused on mental qualities in & of themselves — ardent, alert, & mindful — putting aside greed & distress with reference to the world.
This, for a monk, is his proper range, his own ancestral territory.”
V ấy trú chánh quán thân trên thân (kàye kàyànupassī), nhit thành, sáng sut, và chánh nim, dit tr tham ái và phin mun trong cuc sng.
Vị y trú chánh quán th trên th (vedanàsu vedanànupassī)…
V y trú chánh quán tâm trên tâm (citte cittànupassī)…
V y trú chánh quán pháp trên pháp (dhammesu dhammànupassī), nhit thành, sáng sut, và chánh nim, dit tr tham ái và phin mun trong cuc sng.
Đấy, đối với một Tỳ Khưu, là lãnh địa của riêng mình, là trú xứ của tổ tiên mình.
Dịch Pali sang Anh: Thanissaro Bhikkhu
Dịch Anh sang Việt: Tống Phước Khải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét