Kinh Nguyên Thủy - Pháp Âm

  Nguồn từ http://phapamnguyenthuy.org xin thông báo liên kết bị đai (chết) cho chúng tôi, cám ơn

*Trung Bộ Kinh#. Tiêu đề của danh mục Tác giả
1 Ðại kinh Ðoạn tận ái (Mahàtanhàsankhaya sutta) -
2 Ðại kinh Xóm ngựa (Mahà-Assapura sutta) -
3 Ðại kinh Vaccaghotta (Mahàvacchagotta sutta) -
4 Ðại kinh Thí dụ Lõi cây Mahasaropama-sutta -
5 Ðại kinh Sư tử hống (Mahàsìhanàda sutta -
6 Ðại kinh Sakuludàyi (Mahàsakuludàyin sutta) -
7 Ðại kinh Saccaka (Mahàsaccaka sutta) -
8 Ðại kinh Rừng sừng bò (Mahàgosinga sutta) -
9 Ðại kinh Phương quảng (Mahàvedalla sutta) -
10 Ðại kinh Người chăn bò (Mahàgopàlaka sutta) -
11 Ðại kinh Mãn nguyệt (Mahàpunnama sutta) -
12 Ðại kinh Màlunkyà (Mahà Màlunkyà sutta) -
13 Ðại kinh Khổ uẩn (Mahàdukkhakkhanda sutta) -
14 Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (Mahà Ràhulovàda sutta) -
15 Ðại kinh Dụ dấu chân voi (Mahàhatthipadopama sutta) -
16 Ðại kinh Bốn mươi (Mahàcattàrìsaka sutta) -
17 Tiểu kinh Ðoạn tận ái (Cùlatanhàsankhaya sutta) -
18 Tiểu kinh Xóm ngựa (Cùla-Assapura sutta) -
19 Tiểu kinh Sư tử hống (Cùlasìhanàda sutta) -
20 Tiểu kinh Sakuludayi (Thiện sanh Ưu đà di) (Cùlasakuludàyi sutta) -
21 Tiểu kinh Saccaka (Cùlasaccaka sutta) -
22 Tiểu kinh Rừng sừng bò (Cùlagosinga sutta) -
23 Tiểu kinh Phương quảng (Cùlavedalla sutta) -
24 Tiểu kinh Pháp hành (Cùladhammasamàdàna sutta) -
25 Tiểu kinh Người chăn bò (Cùlagopàlaka sutta) -
26 Tiểu kinh Mãn nguyệt (Cùlapunnama sutta) -
27 Tiểu kinh Màlunkyà (Cula Màlunkyà sutta) -
28 Tiểu kinh Khổ uẩn (Cùladukkhakkhanda sutta) -
29 Tiểu kinh Dụ lõi cây (Cùlasàropama sutta) -
30 Kinh Ðoạn giảm (Sallekha sutta) -
31 Kinh Ðiều ngự địa (Dantabhùmi sutta) -
32 Kinh Ðại không (Mahàsunnata sutta) -
33 Kinh Ða giới (Bahudhàtuka sutta) -
34 Kinh Vương tử Vô Úy (Abhayaràjakumàra sutta) -
35 Kinh Vương tử Bồ-đề (Bodhirajàkumàra sutta) -
36 Kinh Ví dụ tấm vải (Vatthùpama sutta) -
37 Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi -
38 Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta) -
39 Kinh Ví dụ Con chim cáy (Latukikopama sutta) -
40 Kinh Ví dụ cái cưa (Kakacùpama sutta) -
41 Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta) -
42 Kinh Vàsettha (Vàsettha sutta) -
43 Kinh Ưu-ba-ly (Upàli sutta) -
44 Kinh Ước nguyện (Akankheyya sutta) -
45 Kinh Tùy phiền não (Upakkilesa sutta) -
46 Kinh Tư sát (Vìmamsaka sutta) -
47 Kinh Tư lượng (Anumàna sutta) -
48 Kinh Trường Trảo (Dìghanakha sutta) -
49 Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda sutta) -
50 Kinh Thôn tiên (Isigili sutta) -
51 Kinh Thiện tinh (Sunakkhatta sutta) -
52 Kinh Thánh Cầu -
53 Kinh Thân hành niệm (Kàyagatàsati sutta) -
54 Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbasavasuttam) -
55 Kinh Tâm hoang vu (Cetokhila sutta) -
56 Kinh Subha (Subha sutta) -
57 Kinh Song tầm (Dvedhàvitakka sutta) -
58 Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm (Bhayabheravasuttam) -
59 Kinh Sela (Sela sutta) -
60 Kinh Sáu Thanh tịnh (Chabbisodhana sutta) -
61 Kinh Sangàrava (Sangàrava sutta) -
62 Kinh Sandaka (Sandaka sutta) -
63 Kinh Samanamandikà (Samanamandikàputta sutta) -
64 Kinh Sàleyyaka (Sàleyyaka sutta) -
65 Kinh Ratthapàla (Ratthapàla sutta) -
66 Kinh Potaliya (Potaliya sutta) -
67 Kinh Phù-di (Bhùmija sutta) -
68 Kinh Pháp trang nghiêm (Dhammacetiya sutta) -
69 Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mùlapariyàya sutta) -
70 Kinh Phạm Thiên cầu thỉnh (Brahmanimantanika sutta) -
71 Kinh Nhiều cảm thọ (Bahuvedanìya sutta) -
72 Kinh Nhập tức, Xuất tức niệm (Kinh Quán niệm hơi thở) (Anàpànasati sutta) -
73 Kinh Nghĩ như thế nào? (Kinti sutta) -
74 Kinh Nên hành trì, không nên hành trì (Sevitabba-asevitabba sutta) -
75 Kinh Năm và Ba (Pancattaya sutta) -
76 Kinh Nalakapàna (Nalakapàna sutta) -
77 Kinh Mật hoàn (Madhupindika sutta) -
78 Kinh Makhàdeva (Makhàdeva sutta) -
79 Kinh Màgandiya (Màgandiya sutta) -
80 Kinh Madhurà (Madhurà sutta) -
81 Kinh Làng Sama (Sàmagàma sutta) -
82 Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta) -
83 Kinh Kìtàgiri (Kìtàgiri sutta) -
84 Kinh Khu rừng (Vanapattha sutta) -
85 Kinh Không Uế Nhiễm (Ananganasuttam) -
86 Kinh Không gì chuyển hướng (Apannaka sutta) -
87 Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta) -
88 Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta) -
89 Kinh Jìvaka (Jìvaka sutta) -
90 Kinh Hy hữu vị tằng hữu pháp (Acchariya-abbhùtadhamma sutta) -
91 Kinh Hữu học (Sekha sutta) -
92 Kinh Hành sanh (Sankhàrupapatti sutta) -
93 Kinh Hạnh con chó (Kukkuravatika sutta) -
94 Kinh Hàng ma (Màratajjanìya sutta) -
95 Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta) -
96 Kinh Gopaka Moggallàna (Gopakamoggallàna sutta) -
97 Kinh Gò mối (Vammika sutta) -
98 Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (Ambalatthikà Ràhulovàda sutta) -
99 Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta) -
100 Kinh Ghatìkàra (Ghatìkàra sutta) -
101 Kinh Ganaka Moggallàna (Ganakamoggallàna sutta) -
102 Kinh Esukàrì (Esukàrì sutta) -
103 Kinh Dhànanjàni (Dhànanjàni sutta) -
104 Kinh Devadaha (Devadaha sutta) -
105 Kinh Dạy Vacchagotta về Tam Minh (Tevijjavacchagotta sutta) -
106 Kinh Dạy Vacchagotta về Lửa (Aggivacchagotta sutta) -
107 Kinh Chánh tri kiến (Sammàditthi sutta) -
108 Kinh Chân nhân (Sappurisa sutta) -
109 Kinh Càtumà (Càtumà sutta) -
110 Kinh Cankì (Cankì sutta) -
111 Kinh Brahmàyu (Brahmàyu sutta) -
112 Kinh Bhaddàli (Bhaddàli sutta) -
113 Kinh Bẫy mồi (Nivàpa sutta) -
114 Kinh Bất động lợi ích (Anenjasappàya sutta) -
115 Kinh Bất đoạn (Anupada sutta) -
116 Kinh Bát thành (Atthakanàgara sutta) -
117 Kinh Bàhitika (Bàhitika sutta) -
118 Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta) -
119 Kinh Assalàyana (Assalàyana sutta) -
120 Kinh Angulimàla (Angulimàla sutta) -
121 Kinh An trú tầm (Vtakkasanthàna sutta) -
122 Kinh Ái sanh (Piyajàtika sutta) -
123 Kinh A-na-luật (Anuruddha sutta) -
124 Ðại kinh Pháp hành (Mahàdhammasamàdàna sutta) -
125 Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta) -
126 Kinh Trạm xe (Rathavinìta sutta) -
127 Kinh Tiểu không (Cùlasunnata sutta) -
128 Kinh Niệm xứ (Satipatthàna sutta) -

**Trường Bộ Kinh


#. Tiêu đề của danh mục Tác giả
1 Kinh Xa Ni Sa Sư Tuệ Lực
2 Kinh Ưu Đàm BaLa Sư Tuệ Lực
3 Kinh Tướng Sư Tuệ Lực
4 Kinh Thập Phương Sư Tuệ Lực
5 Kinh Tự Hoan Hỷ Sư Tuệ Lực
6 Kinh Thanh Tịnh Sư Tuệ Lực
7 Kinh Phúng Tụng Sư Tuệ Lực
8 Kinh Đại Thiện Kiến Vương Sư Tuệ Lực
9 Kinh Tể Túc Sư Tuệ Lực
10 Kinh Khởi Thế Nhân Bổn Sư Tuệ Lực
11 Kinh Giáo Giới Thi Ca La Việt Sư Tuệ Lực
12 Kinh Đế Thích Sở Vấn Sư Tuệ Lực
13 Kinh Đại Niện Xứ Sư Tuệ Lực
14 Kinh Đại Điển Tôn Sư Tuệ Lực
15 Kinh Đại Hội Sư Tuệ Lực
16 Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tuệ Lực
17 Kinh A Sa Nang Chi Sư Tuệ Lực
18 Kinh Ba Lê Sư Tuệ Lực
19 Kinh Đại Bát Niếp Bàn Sư Tuệ Lực
20 Kinh Đại Bổn Sư Tuệ Lực
21 Kinh Đại Duyên Sư Tuệ Lực
22 Kinh Tevijja Sư Tuệ Lực
23 Kinh Lohicca Sư Tuệ Lực
24 Kinh Kevaddha Sư Tuệ Lực
25 Kinh Potthapada Sư Tuệ Lực
26 Kinh Subha Sư Tuệ Lực
27 Kinh Kassapa Sư Tuệ Lực
28 Kinh Kutadanta Sư Tuệ Lực
29 Kinh MaHaLi Sư Tuệ Lực
30 Kinh Sonadanda Sư Tuệ Lực
31 Kinh Ambattha Sư Tuệ Lực
32 Kinh Phạm Võng Sư Tuệ Lực
33 Kinh Quả Sa Môn Sư Tuệ Lực

***Tăng Chi Bộ Kinh

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả
1 Kinh Tăng Chi Bộ Quyển 4 Sư Tuệ Lực
2 Kinh Tăng Chi Bộ Quyển 3 Sư Tuệ Lực
3 Kinh Tăng Chi Bộ Quyển 2 Sư Tuệ Lực
4 Kinh Tăng Chi Bộ Quyển 1 Sư Tuệ Lực

****Tương Ưng Kinh

   Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Tác giả
1 Kinh Tương ưng Quyển 5 Sư Tuệ Lực
2 Kinh Tương ưng Quyển 4 Sư Tuệ Lực
3 Kinh Tương ưng Quyển 3 Sư Tuệ Lực
4 Kinh Tương ưng Quyển 2 Sư Tuệ Lực
5 Kinh Tương ưng Quyển 1 Sư Tuệ Lực


*****Tiểu Bộ Kinh#. Tiêu đề của danh mục Tác giả
1 Kinh Tiểu Bộ 10 Sư Tuệ Lực
2 Kinh Tiểu Bộ 9 Sư Tuệ Lực
3 Kinh Tiểu Bộ 8 Sư Tuệ Lực
4 Kinh Tiểu Bộ 7 Sư Tuệ Lực
5 Kinh Tiểu Bộ 6 Sư Tuệ Lực
6 Kinh Tiểu Bộ 5 Sư Tuệ Lực
7 Kinh Tiểu Bộ 4 Sư Tuệ Lực
8 Phẩm Trửơng Lão Ni Sư Tuệ Lực
9 Phẩm Trửơng Lão Sư Tuệ Lực
10 Phẩm Ngạ-Quỷ Sư Tuệ Lực
11 Thiên Cung Sư Tuệ Lực
12 Kinh Tập Sư Tuệ Lực
13 Kinh Phật Tự Thuyết Sư Tuệ Lực
14 Kinh Pháp Cú -
15 Kinh Tiểu Tụng -
Hết


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét